Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 5482

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: SAP projectmanager
Beschikbaar in overleg
Zoekt: opdracht
Opleiding:

Vakkennis:

Ervaring:


Met veel plezier vervul ik rollen als enabling consultant (mix van managing consultant en projectmanager) binnen de grotere ondernemingen. Ik wil mij verder bekwamen in deze rollen door het verbreden en verdiepen van mijn ervaring en specialisme en deze continu effectief toe te passen op de werkomgeving.


Lucht- en ruimtevaart
Banking & Insurance Services
(Petro-) Chemische Industrie
Transport & Logistiek
Proces industrie
Fast Moving Consumer Goods
Zakelijke dienstverlening
Energiesector
Afvalinzameling, scheiding- & verwerking
Interim management
Bankwezen

Telecommunicatie

Lokale overheid


Spreken
Lezen
Schrijven
Nederlands
Moedertaal:
Moedertaal:
Moedertaal: Engels
Specialist
Specialist
Specialist
Spaans
Gevorderd
Gevorderd
Gevorderd


Verander trajecten
Verkoop processen
Logistieke vraagstukken
ERP-omgevingen (BaaN, SAP,CLEAR)
(Project-)management
Business Intelligence
ICT en primaire bedrijfsprocessen
Zakelijke dienstverlening


01-03-2007
Werkgever
Yacht
tot heden
Opdrachtgever
Eneco

Rol
Logistiek consultant/project manager
Situatie, taken, activiteiten & resultaten
De voorraad- & inkoopprocessen rondom de slimme meter roll-out voor de consumentenmarkt (80.000 meters in 2007), zijn niet (in SAP) adequaat ingericht en stroken niet met de gegevens uit het belendende billing systeem MVS. Dat leidt tot een onbetrouwbaar voorraad- en bestel systeem, wat de roll-out frustreert. Hierbij speelt ook een complexe assemblage lijn bij derden een belangrijke rol (loonbewerking). Tevens veroorzaakt dit betalingsdisputen en foutieve facturering van respectievelijk leveranciers, consumenten.
Aan de hand van de verzamelde financiŰle en logistieke eisen:
- Volledige, correcte en juiste weergave primaire processen (verwerving, opslag,
transport, assemblage, transport & opslag).
- Onderscheid naar type en status materiaal (componenten, samengesteld
materiaal);
- Weergave naar de fysieke lokaties en voorraad status (gereserveerd/vrij/lokatie/
keuring, enz.);
- Adequate financiŰle waardering van alle voorraadbewegingen.
Is een beste oplossingsinrichting met SAP vastgesteld, welke tot volle tevredenheid van de opdrachtgever is ingericht en ingebed in de organisatie. Dat blijkt uit de ontstane volledige controle over het voorraadbeheer, de leveranciers prestaties, inkoopbeleid en het assemblageproces.

01-11-2006
Werkgever
Yacht
tot heden
Opdrachtgever
Yacht (intern)

Rol
Project manager optimalisatie werving & selectie proces

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Transitie van het recruiterings proces begeleid, van lokale werkwijze naar integrale, uniforme werkwijze (best practice). Inclusief analyse, advisering, begeleiding, kennisoverdracht, het chasen en challengen van het veranderingstraject. Betreft primaire processen van Yacht, waaraan kantoor personeel tezamen met een steeds van samenstelling wisselende groep interim professionals deelnemen. Transitie is geheel en tijdig afgerond naar volle tevredenheid van de opdrachtgever.


01-09-2006
Werkgever
Yacht
tot 30-10-2006
Opdrachtgever
ING/OPS&IT-WPS

Rol
Project manager compliancy (Sarbanes-Oxley)

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
SOX compliancy realiseren voor alle ge´dentificeerde en binnen scope gestelde "SOX key controls" voor ING OPS&IT cluster WPS (Work Place Services). Sterk politiek krachtenveld, lopende en aanstaande outsourcing trajecten kwamen het arbeidsklimaat niet ten goede. Teveel gelijktijdig lopende projecten maakten resources regelmatig schaars. Middels escalaties kon dit wel verholpen worden.
Met krap bemeten resources, mandaat en co÷peratie is het gestelde (en maximaal haalbare) resultaat bereikt tot volle tevredenheid van de opdrachtgever (level 3 manager bij ING).

01-02-2006
Werkgever
Accenture
tot 01-09-2006
Opdrachtgever
Campina

Rol
Manager her-implementatie project.

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Manager van twee teams (Order to Cash-Sales & Purchase to Pay) voor het in goede banen leiden van een SAP her-implementatie (SD, MM). Elk team bestond uit circa 8 personen. Met de vereiste disciplines is een blauwdruk ter voorbereiding op de daadwerkelijke, ingrijpende her-implementatie volledig en tijdig opgeleverd. Daarbij zijn 3 backoffices geharmoniseerd en heeft een ontvlechting en harmonisatie plaatsgevonden van de bijbehorende tariefstructuren. Vooral dit laatste ligt commercieel erg gevoelig. Dit alles tot volle tevredenheid van de opdrachtgever.

01-11-2005
Werkgever
Capgemini
tot 01-02-2006
Opdrachtgever
TPG Post/EMN

Rol
Team lead Commercial stream

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Internationale, innovatieve omgeving. Vervolgtraject bij TNT, wat zich richt op het functioneel (business wise, technologisch, economisch) toetsen van de reeds aangedragen oplossingsrichting. Behelst het koppelen van GIS (geographical information system) aan SAP via een complexe interface. De uitdaging was om de hoeveelheid data (zeer gedetailleerde kaartgegevens) te minimaliseren en beide systemen optimaal elkaar aan te laten vullen voor een doeltreffende gegevens afwikkeling in SAP (vertaling naar- en aansluiting op bedrijfsprocessen). Samen met programmeurs en vertegenwoordigers uit de business is dit met goed gevolg afgerond.


01-05-2005
Werkgever
Capgemini
tot 31-10-2005
Opdrachtgever
Shell Exploration & Production (EP-IT)

Rol
EP IT SOX AEC Project manager

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
SOX compliancy realiseren en inbedden voor alle Application Embedded Controls (AEC's), welke ge´dentificeerd zijn binnen Shell Exploration & Production-IT (wereldwijd en over verscheidene projecten heen), binnen gestelde tijdspad en criteria.
Tevens richting gevend aan (nieuwe wetgeving, interpretatie hiervan), voorlichtingsmateriaal ontwikkelen, waken over lokale aansluiting, inzichten, voortgang en toepassing. Ondanks de extra hindernissen veroorzaakt door tijdverschillen, cultuursverschillen en lokale belangen, is dit project tot volle tevredenheid van de opdrachtgever gemanaged.

01-01-2005
Werkgever
Capgemini
tot 22-04-2005
Opdrachtgever
TPG Post/EMN

Rol
Team lead Commercial stream

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Verantwoordelijk voor de ge´dentificeerde order to cash stroom en haar aansluiting binnen SAP (SD). Een extra complicatie hierbij was dat de klant haar belangen en wensen liet vertegenwoordigen door een derde partij. Niettemin is TPG Post/EMN zeer tevreden met de bereikte resultaten. Dit resulteerde in het voorbereiden van een vervolg traject.

01-12-2004
Werkgever
Capgemini
tot 31-12-2004
Opdrachtgever
Essent NV

Rol
Senior Business intelligence advisor
Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Aansluitend (zie eerdere werkzaamheden bij Essent), is een notitie verzorgd omtrent de diverse beheervormen van SAP BW, rekening houdend met het gehanteerde IT governance model. Deze behandelt functioneel beheer, applicatie beheer en technisch beheer als beheervormen en daarnaast de rol van de gebruikersorganisatie (kerngebruikers). Deze notitie heeft bijgedragen aan het optimaal afstemmen van het bestaande governance model aan de nieuw ontstane omgeving.

01-11-2004
Werkgever
Capgemini
tot 31-12-2004
Opdrachtgever
Essent NV

Rol
Senior Business intelligence advisor

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Op basis van een quick scan van scope van lopende SAP BW project een inschatting gemaakt van de verwachte personele veranderingen gedurende en na afronding. De omvang van deze veranderingen tevens vertaald naar additioneel benodigde inzet (in FTE's), verbijzonderd naar vereiste kennis, kunde en ervaring. Tot slot een advies uitgebracht waarin wordt aangeduid welke partijen benaderd/verantwoordelijk moeten worden gesteld voor deze additionele werkzaamheden. Dat betreft externe markt partijen, corporate IT, SAP competence center en SAP BW competence center zelf. Dit tot volle tevredenheid van de opdrachtgever, wat resulteerde in een vervolg opdracht.

01-09-2004
Werkgever
Capgemini
tot 15-10-2004
Opdrachtgever
Rio Doce Manganese Norway (RDMN)

Rol
Senior consultant Supply Chain Management (SAP SD/MM)

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Bij RDMN werd allereerst een baseline systeem geconfigureerd, gebaseerd op de blauwdruk. Alle onderkende inkoop- , verkoop-, en logistieke processen zijn daarbij nader onderzocht. Vervolgens werd het syteem verder ingericht en met de klant afgestemd om aan alle binnen de projectscope ge´dentificeerde eisen te voldoen.
Dit heeft plaatsgevonden in het advanced development center van Capgemini. Middels frequente en intensieve afstemming met RDMN heeft dit geresulteerd in een door RDMN geaccepteerde realisatie fase. Hierbij is tevens off-shoring toegepast met Capgemini collega's uit India voor het maatwerk.

01-03-2004
Werkgever
Capgemini
tot 01-09-2004
Opdrachtgever
KPN Wholesale Voice Services (WVS)

Rol
Projectmanager implementatie WVS

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Als leading SAP SD/MM consultant de zeer specifieke en abstracte bedrijfswensen (invoer nieuwe business: Wholesale Voice Services), vertaald naar concrete SAP inrichting tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. Tevens alle projectmanagementtaken & verantwoordelijkheden verzorgd. Dit na een overdracht van het project op een ongelukkig tijdstip (maand na aanvang voorganger), met alle neergezette verwachtingen en afgegeven planningen die gehaald dienden te worden, ongeacht de benodigde inwerk-/overdracht tijd. Enkele gerealiseerde wensen:
Clearing house problematiek, interfacing en specifieke telecomprijsafspraken voor (inter-)nationale partijen. Het minimaliseren van benodigde maatwerk en last but not least tijdige oplevering.

01-10-2003
Werkgever
Capgemini
tot 28-02-2004
Opdrachtgever
KPN EURORINGS

Rol
Teamlead optimalisatie traject Order Entry (Sales)

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Als leading SAP SD consultant de als quick wins bestempelde knelpunten in teamverband geanalyseerd en voorzien van (SAP SD-) oplossingen. Hiervoor zijn o.a. maatwerk-, customizing- en procedurele oplossingen aangedragen & succesvol ingevoerd. Dit werd gerealiseerd ism een team KPN-ers en ism met aanverwante project-teamleden. Tevens is de datakwaliteit van de stamgegevens geoptimaliseerd alsook de beschikbaarheid van op de werkplek benodigde informatie. Tot slot zijn de uitgevoerde verbeteringen procedureel geborgd.

01-12-2001
Werkgever
Capgemini
tot 30-09-2003
Opdrachtgever
KLM Engineering & Maintenance Changetrainer/co÷rdinator

Rol
Technical, restricted by laws®ulation

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Als change trainer geacteerd en als zodanig zich verdiept in de specifieke en complexe materie van de KLM TD, om vervolgens in de realisatiefase van het SAP herimplementatie traject een trainingsprogramma vorm te kunnen geven. Daarbij is rekening gehouden met 1000 cursisten, gegroepeerd naar een tiental functieprofielen. Voor bovenstaande doelgroepen is cursusmateriaal ontwikkeld. Daartoe zijn in workshop verband totaal 4 changetrainers, 10 power keyusers & 60 sapcoaches (lighter keyusers) betrokken geweest in tientallen sessies.
Vervolgens heeft de daadwerkelijke planning & organisatie van deze cursussen plaatsgevonden. Verantwoordelijkheid gedragen voor de co÷rdinatie & voortgangsbewaking van het gehele trainingsprogramma. Tevens werd geborgd dat dit traject binnen het "timeslot" van het overkoepelende herimplementatieprogramma bleef vallen.
Verder werd toegezien op het verkrijgen van een tijdige beschikking over een realistische opleidingsomgeving (hardware, software, datasets, user administratie, autorisaties, enz. -inclusief de faciliteiten, inbreng & support power keyusers). Rekening moest worden gehouden met alle ervaringsgradaties van SAP gebruikersgroepen en geheel nieuw tot SAP te introduceren afdelingen.
Alle cursussen zijn tot volle tevredenheid van de opdrachtgever verzorgd in samenwerking met 3 andere trainers & 4 power keyusers.
Omgeving kan worden geschetst als technisch, door wet- en regelgeving beheerst.

01-09-2001
Werkgever
Capgemini
tot 30-11-2001
Opdrachtgever
Akzo Nobel, business unit Salt

Rol
Consultant supply chain management

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
In de rol van consultant supply chain management, een blauwdruk opgesteld voor de bedrijfsprocessen die het vakgebied supplychain management bestrijken (inkoop, voorraadbeheer, verkoop & levering van de goederen). Daartoe werden per bedrijfsproces workshops georganiseerd waarin alle betrokken (inter-) nationale business units vertegenwoordigd waren, de bestaande werkwijzes in kaart gebracht, onderling vergeleken en tot generieke bedrijfsprocessen omgevormd en gevalideerd met de betreffende SAP 4.6 modules (met name SD & MM). Dit is succesvol afgerond.

01-03-2001
Werkgever
Capgemini
tot 31-07-2001
Opdrachtgever
Sector Energy, Products & Transport (EP&T)

Rol
Implementation consultant

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Binnen de eigen organisatie/sector EP&T een sleutel rol gespeeld bij de succesvolle inbedding van een nieuwe applicatie rondom het allocatieproces van medewerkers. Binnen een team van vijf personen verantwoordelijk geweest voor de invoer van de applicatie "e-match" voor de sector EP&T. Zijn rol besloeg het voorbereiden, informeren & mobiliseren van de organisatie voor deze nieuwe bedrijfsbrede kritische applicatie. Dat hield ondermeer in de het verzorgen van presentaties & trainingen voor de verschillende gebruikersgroepen (200 collega's). Tevens zijn er aangepaste presentaties & trainingen verzorgd voor ruim 30 administratief ondersteunende secretaresses.
Daarnaast alle voorkomende interfacing problematiek van alle systemen die met e-match gegevens uitwisselen (BaaN Projects, SAP HRM & Siebel CRM).

01-10-2000
Werkgever
Capgemini
tot 15-02-2001
Opdrachtgever
VendexKBB IT Services

Rol
Groepsleider

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Binnen de afdeling Functioneel Beheer (tweede lijns support), werkzaam als groepsleider (10 specialisten) bij de logistieke kennisgroep. Deze verzorgt de SAP ondersteuning voor de HEMA organisatie. Binnen deze groep werden voortgangsgesprekken gehouden, de workload verdeeld & voorzien van de juiste prioriteitsstelling, bewaakt en afgestemd met de opdrachtgever HEMA. Tevens werd een periodieke voortgangsrapportage ontwikkeld en verzorgd voor de klant HEMA m.b.v. Business Objects. Verder bijgedragen aan het vormgeven en opstellen van een procedureel effectievere klant-leverancier relatie met de klant HEMA ter bevordering van een optimale afwikkeling van de incidentenstroom. Gedurende bovenstaande periode heeft een SAP upgrade plaatsgevonden van 4.5 naar 4.6b, waarbij de nodige ondersteuning werd verzorgd door de logistieke kennisgroep.

01-08-2000
Werkgever
Capgemini
tot 15-09-2000
Opdrachtgever
Huntsman

Rol
SAP SD consultant

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Bestaande trainingsmateriaal ge´nventariseerd, gevalideerd en verder ontwikkeld. Insteek was een optimale ondersteuning ontwikkelen en bieden aan de (toekomstige) gebruikersorganisatie voor die bedrijfsprocessen welke in SAP wordt afgewikkeld, wat succesvol is afgerond.

01-01-1999
Werkgever
Capgemini
tot 30-06-2000
Opdrachtgever
Corus (voorheen Hoogovens)

Rol
Logistieke business consultant binnen optimalisatietraject gevolgd door SAP project

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Logistieke concepten uitgewerkt voor de business unit HSSP (Hoogovens Steel Strip mill Products) in het BPR project "Logistieke Doorbraak". Dit project besloeg het verder optimaliseren van de effectiviteit van logistiek binnen HSSP, zowel qua infrastructuur, methoden van werken als de ondersteunende systemen.
Door de opgedane branchespecifieke logistieke kennis, vervolgens geparticipeerd in een SAP implementatieproject bij HSSP. Dit project fuseerde met een tweede SAP implementatie project van HPS (business unit Hoogovens Packaging Steel), welke soortgelijke bedrijfsprocessen kent. In de daarop volgende projectfase, is de opgeleverde blauwdruk configuratie getoetst aan een tiental scenario's op ondermeer logistieke aspecten.
Daarnaast vond er afstemming plaats van het project met een tweede SAP implementatieproject, van de Strategic Service Unit HIS-LT (Hoogovens Infrastructuur, Systemen, Logistiek & Transport). Hiertoe zijn alle aanvullende relevante business requirements ge´dentificeerd & ge´nventariseerd voorzover zij effect hadden op elkaar.

01-02-1997
Werkgever
EDS (Electronic Data Systems)
tot 01-11-1998
Opdrachtgever
Diverse klanten, BaaN ERP implementaties

Rol
BaaN ERP consultant

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Implementatie van Triton Service, Distributie en maatwerk bij de NS Servicebedrijven door het hele land heen (MRO-omgeving). Tevens werden cursussen ontwikkeld en georganiseerd. Tot slot is in een optimalisatieslag de toepassing verder uitgediept en vergroot.
Bij NKF een BaaN implementatie (module Distribution) ondersteund bij het live gaan voor de lokatie Delft. Dit betrof vooral opstart- en interfacing problemen met andere produktie vestigingen (EDI) alsook met de aanvullende applicatie Proloq Cable.
Bij Madibic (dochter van Friesland Coberco Dairy Foods) in BelgiŰ middels workshops met behulp van BaaN Dynamic Enterprise Modelling meegewerkt aan de oplevering van de blueprint company. Focus lag op de verkoop- en distributie processen met complexe rabat & commissie afspraken.

01-09-1996
Werkgever
Hewlett-Packard (voorheen Prolin)
tot 01-02-1997
Opdrachtgever
Diverse klanten

Rol
Implementatie consultant

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Voor ADP Infotech de bestaande werkwijzes geanalyseerd, getoetst en trainingen verzorgd o.b.v. de geadviseerde werkwijzes. Deze werd ondersteund door de implementatie van het integrale call centre applicatie Prolin IT Service Manager.
Voor de gemeente Vlaardingen fit/gap analysis uitgevoerd gericht op de functionele mogelijkheden van de applicatie zelf en de informatiebehoeftes per afdeling. Tot slot is ter voorbereiding op de daadwerkelijke implementatie advies en ondersteuning verleend om tot een verantwoorde implementatie te komen.

01-04-1994
Werkgever
SITA (voorheen Browning Ferris Industries: BFI)
tot 01-08-1996
Opdrachtgever
SITA Corporate

Rol
Implementatie consultant

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Was verantwoordelijk voor de inrichting van verkoop- & logistieke bedrijfsprocessen binnen het ERP pakket "CLEAR". Dit behelsde ondermeer het maximaliseren van de bezettingsgraad wagenpark, optimaliseren routeplanningen tot en met de administratieve vastlegging van afspraken, opdrachten, de planning & realisatie (echte arbeidsduur, afvalsoort & tonnage) en tot slot de facturatie. Tevens werd voldaan aan de strikte eisen die de wetgeving stelt aan afval stoffenregistratie (tracking & tracing). Daarnaast ook bezig gehouden met het voorzien in de specifieke rapportagebehoeftes voor grote klanten, de afdeling sales en de bedrijfsleiding. De roll-out heeft over 20 autonome vestigingen heen plaatsgevonden in Nederland, waarbij meerdere implementaties simultaan liepen en support vergden. Dit is succesvol afgerond.

01-03-1993
Werkgever
SITA (voorheen Browning Ferris Industries: BFI)
tot 01-04-1994
Rol
Management trainee logistics

Situatie, taken, activiteiten & resultaten
Het verzorgen van een audit bij de afdeling rolcontainerplanning & administratie. Hierbij werd geverifieerd in hoeverre de klanten contracten en -afspraken (facturen) overeen kwamen met de operationele gegevens. Dit leverde aanzienlijke verbetermogelijkheden op, welke zijn gerealiseerd en geborgd. Geografische spreiding van BFI onderzocht. Door de gewogen geografische klantenspreiding (met andere factoren als klantomzetbijdrage) vast te stellen, was het mogelijk na te gaan in hoeverre de huidige situering van de business units optimaal was. Dat leidde tot het daadwerkelijk integreren van een net overgenomen bedrijf. Deze is volledig ge´ntegreerd met de bestaande organisatiestructuur, werkwijzes & informatie systemen, wat in totale harmonie is afgerond. Voorgaand beschreven traject nogmaals doorlopen bij een substantieel groter overgenomen bedrijf (ca. 100 medewerkers) en wederom succesvol afgerond.


* Programme- & projectmanagement course (Capgemini Academy; duur: 16 dagdelen). De volgende onderwerpen komen aan de orde:
* methodische projectbeheersing
* project en projectomgeving
* risicomanagement
* professionaliteit, projectleiding als vak
* opdrachtafbakening
* opstellen scenario
* projectinrichting
* kwaliteit en de borging daarvan
* voortgangsrapportage aan klant en aan ┤thuisfront┤
* situatiegericht leidinggeven/participeren/be´nvloeden
* bedrijfsculturen, veranderingsmanagement
* opleveren (deel)resultaten
* de lerende organisatie: projectevaluatie
* Prince2 Foundation -certified
* Prince2 Practitioner -certified
* SAP CRM CIC (Customer Interaction Center)
* SAP BW Getting professional
* SAP Deliver overview
* Savonije senior consultancy skills (2005)
* 5 daagse cursus computer integrated manufacturing (CIM) bij de T.U. Delft.
* NIMA-A (Marketing)
* Cursussen communicatieve vaardigheden:
* "Discussietechnieken"
* "Leren onderhandelen", beiden gevolgd bij Boertien & Partners.
* Volg regelmatig spaanse conversatie- & grammatica cursussen.
* Diverse BaaN & Triton modules: Verkoop, Distributie & Service
* Facilitating Workshops
* Consultancy vaardigheden
* SAP Getting professional Logistics (SD)
* Business Objects (business intelligence tool)
* SAP ASAP (SAP projectmanagement tool)
* Persoonlijke effectiviteit (Reed).


Methoden:
* Prince2,
* ASAP (Accelerated SAP),
* Deliver (Capgemini),
* ADM (Accenture Deliver method),
* Niku project manager

Technieken:
* RUP (rational unified Process)
* ITIL (Information Technology Infrastructure Library)


* HAVO
* VWO
* MEAO-Commercieel logistiek
* Logistiek Technische Bedrijfskunde afgerond op de T.H. Rijswijk
* IBO Slot Zeist: Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen 1-jarig pre-MBA programma.
* APICS/CPIM (Certified in Production and Inventory Management)


De heer Appelman heeft een kennis thema avond georganiseerd "Considering the organization & delivery of training-programs for large scale ERP-implementations".

cv: 5482

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


vrijdag, 19-04-2024, 05:20:49